Xiao Xiao

NameXiao Xiao
CountryVietnam
Package 1RM 250 (1shot / 1Hour)
Package 2RM 500 ( 2shot / 2hour )
Package 3RM 750 ( 3shot / 4hour )
Package 4RM 1000 ( 3shot / 8hour After 11PM ) [ KTV ]
Package 5RM 1200 ( 4shot / 10hour After 11PM ) [ KTV ]
Overnight 1RM 800 ( 2shot / 8hour After 12AM )
Overnight 2RM 1050 ( 4shot / 12hour After 11PM )
Overnight 3RM 2200 ( UNLIMITED shot / 24hour ) ( 12PM / 1PM / 2PM / 3PM )
ServicesMassage(10mins), DATY, FJ, Overnight, French Kiss, 69

Chu Lian

NameChu Lian
CountryVietnam
Package 1RM 250 ( 1shot / 45min )
Package 2RM 500 ( 2shot / 2hour )
Package 3RM 750 ( 3shot / 4hour )
Package 4RM 1000 ( 3shot / 8hour After 11PM ) [ KTV ]
Package 5RM 1200 ( 4shot / 10hour After 11PM ) [ KTV ]
Overnight 1RM 800 ( 2shot / 8hour After 12AM )
Overnight 2RM 1050 ( 4shot / 12hour After 11PM )
Overnight 3RM 2200 ( UNLIMITED shot / 24hour ) ( 12PM / 1PM / 2PM / 3PM )
ServicesMassage(10mins), DATY, FJ, Overnight, French Kiss, 69

XiaoJie

NameXiaoJie
CountryVietnam
Package 1RM 250 ( 1shot / 45min )
Package 2RM 500 ( 2shot / 2hour )
Package 3RM 750 ( 3shot / 4hour )
Package 4RM 1000 ( 3shot / 8hour After 11PM ) [ KTV ]
Package 5RM 1200 ( 4shot / 10hour After 11PM ) [ KTV ]
Overnight 1RM 800 ( 2shot / 8hour After 12AM )
Overnight 2RM 1050 ( 4shot / 12hour After 11PM )
Overnight 3RM 2200 ( UNLIMITED shot / 24hour ) ( 12PM / 1PM / 2PM / 3PM )
ServicesMassage(10mins), DATY, FJ, Overnight, French Kiss, 69

Xiao J

NameXiao J
CountryVietnam
Package 1RM 250 ( 1shot / 45min )
Package 2RM 500 ( 2shot / 2hour )
Package 3RM 750 ( 3shot / 4hour )
Package 4RM 1000 ( 3shot / 8hour After 11PM ) [ KTV ]
Package 5RM 1200 ( 4shot / 10hour After 11PM ) [ KTV ]
Overnight 1RM 800 ( 2shot / 8hour After 12AM )
Overnight 2RM 1050 ( 4shot / 12hour After 11PM )
Overnight 3RM 2200 ( UNLIMITED shot / 24hour ) ( 12PM / 1PM / 2PM / 3PM )
ServicesMassage(10mins), DATY, FJ, Overnight, French Kiss, 69

CC

NameCC
CountryVietnam
Package 1RM 250 ( 1shot / 45min )
Package 2RM 500 ( 2shot / 2hour )
Package 3RM 750 ( 3shot / 4hour )
Package 4RM 1000 ( 3shot / 8hour After 11PM ) [ KTV ]
Package 5RM 1200 ( 4shot / 10hour After 11PM ) [ KTV ]
Overnight 1RM 800 ( 2shot / 8hour After 12AM )
Overnight 2RM 1050 ( 4shot / 12hour After 11PM )
Overnight 3RM 2200 ( UNLIMITED shot / 24hour ) ( 12PM / 1PM / 2PM / 3PM )
ServicesMassage(10mins), DATY, FJ, Overnight, French Kiss, 69

Xiao Wen

NameXiao Wen
CountryVietnam
Package 1RM 250 ( 1shot / 45min )
Package 2RM 500 ( 2shot / 2hour )
Package 3RM 750 ( 3shot / 4hour )
Package 4RM 1000 ( 3shot / 8hour After 11PM ) [ KTV ]
Package 5RM 1200 ( 4shot / 10hour After 11PM ) [ KTV ]
Overnight 1RM 800 ( 2shot / 8hour After 12AM )
Overnight 2RM 1050 ( 4shot / 12hour After 11PM )
Overnight 3RM 2200 ( UNLIMITED shot / 24hour ) ( 12PM / 1PM / 2PM / 3PM )
ServicesMassage(10mins), DATY, FJ, Overnight, French Kiss, 69

Lemon

NameLemon
CountryVietnam
Package 1RM 250 ( 1shot / 45min )
Package 2RM 500 ( 2shot / 2hour )
Package 3RM 750 ( 3shot / 4hour )
Package 4RM 1000 ( 3shot / 8hour After 11PM ) [ KTV ]
Package 5RM 1200 ( 4shot / 10hour After 11PM ) [ KTV ]
Overnight 1RM 800 ( 2shot / 8hour After 12AM )
Overnight 2RM 1050 ( 4shot / 12hour After 11PM )
Overnight 3RM 2200 ( UNLIMITED shot / 24hour ) ( 12PM / 1PM / 2PM / 3PM )
ServicesMassage(10mins), DATY, FJ, Overnight, French Kiss, 69

Nai Cha

NameNai
CountryVietnam
Package 1RM 250 ( 1shot / 45min )
Package 2RM 500 ( 2shot / 2hour )
Package 3RM 750 ( 3shot / 4hour )
Package 4RM 1000 ( 3shot / 8hour After 11PM ) [ KTV ]
Package 5RM 1200 ( 4shot / 10hour After 11PM ) [ KTV ]
Overnight 1RM 800 ( 2shot / 8hour After 12AM )
Overnight 2RM 1050 ( 4shot / 12hour After 11PM )
Overnight 3RM 2200 ( UNLIMITED shot / 24hour ) ( 12PM / 1PM / 2PM / 3PM )
ServicesMassage(10mins), DATY, FJ, Overnight, French Kiss, 69